Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3729/83 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1983 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1984 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης