Γραπτή ερώτηση αριθ. 1677/87 του κ. José Alvarez de Eulate Penaranda προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινοτική βοήθεια για την αναστήλωση ιστορικο-καλλιτεχνικών μνημείων