Γραπτή ερώτηση αριθ. 866/84 του κ. Frank Schwalba-Hoth και της κ. Brigitte Heinrich προς την Επιτροπή Θέμα: Ερωτήσεις, με αίτημα γραπτής απάντησης σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού, σχετικά με την επιβολή ποινής για το φόνο αλλοδαπών συμπολιτών