Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2812/82 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών