Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2506/86 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1986 περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά