Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/80 του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79 «περί των όρων αποδοχής ορισμένων τυρών σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις», καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 «περί του Κοινού Δασμολογίου»