Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμού της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου στα πλαίσια της δημοπρασίας πού αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/82