Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 97/81 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών για το Ηνωμένο Βασίλειο και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα πού εξάγονται από το εν λόγω Κράτος μέλος