Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα