Υπόθεση 95/85: Προσφυγή της Claudia Polenz κατά της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που ασκήθηκε στις 11 Απριλίου 1985