Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1686/88 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1988 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό γεωργικών προϊόντων