Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1528/88 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 1988 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3598/83 σχετικά με την ανακοίνωση των τιμών που διαπιστώνονται και την κατάρτιση του καταλόγου των αντιπροσωπευτικών αγορών και λιμένων για τα προϊόντα αλιείας