Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3067/87 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 1987 περί παύσεως της αλιείας βακαλάου από πλοία με σημαία του Βελγίου