85/532/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 1985 σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την πραγματοποίηση του συνοριακού έργου στο Newry (Ηνωμένο Βασίλειο) (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)