Κανονισμός (EOK) αριθ. 1414/82 τού Συμβουλίου τής 18ης Μαΐου 1982 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1982/83, τής ενδεικτικής τιμής παραγωγής, τής ενισχύσεως στήν παραγωγή καί τής τιμής παρεμβάσεως τού ελαιολάδου