Komission asetus (ETY) N:o 2753/89, annettu 12 päivänä syyskuuta 1989, pöytäviinin, rypälemehun, tiivistetyn rypälemehun ja puhdistetun tiivistetyn rypälemehun varastointisopimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1059/83 muuttamisesta