Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2753/89 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 1989 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1059/83 σχετικά με τις συμβάσεις αποθεματοποίησης για τον επιτραπέζιο οίνο, το γλεύκος σταφυλιών, το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών διορθωμένο