Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 85/83 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1983 περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 368/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 443/77 όσον αφορά τον προορισμό του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιείται στη διατροφή ζώων εκτός των νεαρών μόσχων