Γραπτή ερώτηση αριθ. 2868/86 του κ. Derek Prag προς το Συμβούλιο Θέμα: Κοινή δράση των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας