Γραπτή ερώτηση αριθ. 1782/86 των κκ. José Alvârez de Paz, José Herrero Merediz και José Bueno Vicente προς την Επιτροπή Θέμα: Δήλωση από τις βιομηχανίες χάλυβα ορισμένων στοιχείων για την απασχόληση