Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 που καθορίζει, για τον Φεβρουάριο 1987, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται στην Ισπανία στα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς του ελέγχου των τιμών