Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2550/89 της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων