Γραπτή ερώτηση αριθ. 932/82 του κ. Cousté προς το Συμβούλιο Θέμα: Πιστώσεις στις εξαγωγές: προσαρμογή της διευθετήσεως επί των κατευθυντηρίων γραμμών