Κανονισμός (EOK) αριθ. 2470/82 τής Επιτροπής τής 10ης Σεπτεμβρίου 1982 περί διορθώσεως τής γαλλικής καί δανικής αποδόσεως τού κονονισμού (EOK) αριθ. 1912/82 περί τών όρων αναλήψεως τών σιτηρών από τούς οργανισμούς παρεμβάσεως