Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1023/85 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1985 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 147/85 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της απόσταξης που αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 για την αμπελουργική περίοδο 1984/85