Γραπτή ερώτηση αριθ. 648/84 του κ. Andrew Pearce προς την Επιτροπή Θέμα: Ποσόστωση γάλακτος του Ηνωμένου Βασιλείου