Απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 1994 στην υπόθεση C-154/93 (αίτηση του γαλλικού Conseil d'État για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Abdullah Tawil-Albertini κατά Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων (Εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδοντίατρος — Αναγνώριση τίτλων)