Υπόθεση 380/87: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale της Λομβαρδίας στο πλαίσιο της υποθέσεως εταιρεία Enichem Base SpA και λοιποί κατά οοπιαηε του Cinisello Balsama (Μιλάνο)