Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 101/87 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1987 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων