Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2965/87 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1987 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων βουτυρελαίου ως επισιτιστική βοήθεια