Υπόθεση 218/85: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέ6αλε με απόφαση της 2ας Ιουλίου 1985 το Tribunal de grande instance του Saint-Brieuc, στην υπόθεση Associassion comite economique agricole regional fruits et legumes της Βρετάνης κατά Albert Le Campion