Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 386/84 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 1984 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την 22η τμηματική δημοπρασία ακατέργαστης ζάχαρης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1882/83