Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1642/86 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη