Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 633/88 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1988 περί ειδικού μέτρου παρεμβάσεως για το μαλακό αρτοποιήσιμο σίτο στη Γερμανία