Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1344/81 τής Επιτροπής τής 20ής Μαΐου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στίς εισφορές κατά τήν εισαγωγή τής όρυζας καί τών θραυσμάτων της