Γραπτή ερώτηση αριθ. 1866/86 της κ. Bodil Boserup προς την Επιτροπή Θέμα: Προώθηση των ανταλλαγών εργαζομένων νέων