Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2187/86 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1986 για έβδομη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1842/81 όσον αφορά ορισμένες ημερομηνίες σχετικά με τη χορήγηση επιστροφών που προσαρμόζονται για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή ορισμένων αλκοολούχων ποτών