Συνοπτικά πρακτικά της συνεδριάσεως της Πέμπτης, 28 "Οκτωβρίου 1982