Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2394/89 του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1989 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής ποσόστωσης για ορισμένα κρασιά ονομασίας προελεύσεως, καταγωγής Τυνησίας ( 1989/90 )