83/272/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1983 περί διαπιστώσεως ότι η εισαγωγή της συσκευής με την ονομασία «Reactor-Pneumatic transfer system, model flexo-rabbit» δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ατελώς ως προς τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου