Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2164/81 τής Επιτροπής τής 29ης Ιουλίου 1981 περί δευτέρας τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3244/80 περί καθορισμού συμπληρωματικού συντελεστή γιά τόν προσδιορισμό τών ποσοτήτων παραδοτέας αλκοόλης στά πλαίσια τού οινικού παρακρατήματος γιά τήν περίοδο 1980/81