Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 870/89 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη