Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2366/87 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 1987 περί καταργήσεως του διορθωτικού ποσού κατά την εισαγωγή ροδακίνων, συμπεριλαμβανομένων και των ροδακίνων υπό την ονομασία brugnons και nectarines, καταγωγής Ελλάδας, στην Κοινότητα των Εννέα