Γραπτή ερώτηση αριθ. 695/88 του κ. Kenneth Collins προς την Επιτροπή Θέμα: Επίπεδα καταλοίπων ζιζανιοκτόνων