88/60/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 1987 για την εφαρμογή στην Πορτογαλία του κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την ανάπτυξη ορισμένων μειονεκτικών περιοχών της Κοινότητας μέσω καλύτερης πρόσβασης στις προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (πρόγραμμα STAR) (Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)