87/116/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα το σχετικό με τη μεταποίηση και την εμπορία των προϊόντων αλιείας στο Βέλγιο για την περίοδο 1986—1990, το οποίο μεταβίβασε το Βέλγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου (Τα κείμενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)