Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1091/88 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1988 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής Καναρίων Νήσων