Κανονισμός (EOK) αριθ. 3573/81 τής Επιτροπής τής 8ης Δεκεμβρίου 1981 περί τής κατανομής τών κοινοτικών ποσοστώσεων γιά τήν εξαγωγή τεφρών καί υπολειμμάτων, καί απορριμμάτων καί θραυσμάτων χαλκού