Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2533/81 τής Επιτροπής της 31ης Αύγούστου 1981 περί καθορισμού τών έπιστροφών κατά τήν έξαγωγή γιά τούς έλαιούχους σπόρους