Υπόθεση 320/86: Προσφυγή της εταιρείας Stanko France κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1986